Tredje høring

På denne siden finner du høringsutkast og bakgrunnsmateriale. Høringsperiode for den tredje høringen i BID-prosessen, er satt til 31. mars - 8. mai. Høringsdokumentene ble publisert 31. mars. Vi inviterer til digitalt høringsmøte tirsdag 5. april kl 18.00-21.00.

Tredje høring går fra 31. mars med høringsperiode fram til 8. mai. Høringsdokumentene publiseres 31. mars.
Husk å sette av tid til å behandle høringsutkast og gi tilbakemeldinger til BID-komiteeen innen 8. mai og til å delta på informasjonsmøte 5. april kl 18.00.

I denne høringen sendes det ut forslag til vedtektsendringer på høring:

Vi arbeider med å få på plass oversettelse til engelsk, chin og karen av høringsdokumentene. Dette vil være uatoriserte oversettelser og det er norsk utgave som legges til grunn for behandling av høringssvar.

Baptistsamfunnets menighetsrådgivere kan kontaktes for spørsmål, hjelp med å forstå høringen, for bistand (ved besøk eller via elektronisk oppkobling) i menighetens arbeid med høringen.

Kontaktinformasjon finnes her

Digitalt informasjonsmøte

Tredje høring

Vi gjennomførte digitalt informasjonsmøte tirsdag 5. april kl 18.00-21.00. Det var et tilbud for at representantene for menighetene skal

  • Få større forståelse for tema som er på høring og stille oppklarende spørsmål
  • Være bedre forberedt til å gi skriftlig tilbakemelding på høringen

Vi ber om høringsinnspill på forslag til oppdaterte vedtekter.

Forslag til oppdaterte vedtekter har til hensikt å gi «et helhetlig forlag til vedtekter for Det Norske Baptistsamfunn», i tråd med komiteens arbeid, inkludert behandling av de innspillene som menighetene har kommet med i høringsrunde en og to.

Det er også laget et vedlegg som har to hovedformål:

  1. Være et hjelpedokument for menighetene for å bedre kunne forstå innretningen på forslag til vedtekter som sendes på høring
  2. Gi en overordnet oppsummering av områder som foreløpig er identifisert for å overleveres til administrasjonen/ hovedstyret, samt av større innspill til grunnlagsdokumentet som ikke vil innarbeides

Det presiseres at dette vedlegget ikke er en del av høringen, men at det er ment å bistå menighetene i økt forståelse av de forslag som sendes ut og den prosessen som komiteen følger.

Det endelige saksfremlegget for landsmøtet 2022 fra BID2022 vil oppdateres basert på innspillene vi får fra menigheter og virkegrener.

BID2022 ønsker innspill innenfor følgende områder

Forslag til oppdaterte vedtekter
1. Er menighetene enige/uenige i de prinsipper som fremmes?
2. Uavhengig av om man er enige/uenige, er det noe ved ordlyden som bør presiseres for å klargjøre ytterligere?

«Ingen kommentar»
Det er viktig å vite at dokumentet er gjennomgått, selv om en menighet ikke har noen kommentarer. Dere bes derfor uansett om å gi oss en tilbakemelding.

Publisering av høringsinnspill
I landsmøtet 2021 ble det stilt spørsmål om de ulike høringsinnspillene kunne gjøres tilgjengelig for andre menigheter. Det vil derfor tilrettelegge for dette. De menigheter og virkegrener som samtykker i å få sin respons publisert, bes om å bekrefte dette i høringssvaret.

Vi vil oppfordre menighetene til å jobbe med dokumentet og gi oss en tilbakemelding

Høringssvar sendes på e-post til Roger Dahl innen 8. mai på følgende mal

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone