Rutiner for inn‐ og utmelding

Statsforvalteren i Oslo og Viken har bedt oss redegjøre for rutiner ved inn‐ og utmelding. I den forbindelse har vi tatt utgangspunkt i den informasjon vi gir våre nye menigheter, og samlet dette til følgende rutiner. Vi ber menighetene ta høyde for disse punktene i sine rutiner for inn‐ og utmelding.

Innmelding
Innmelding i Det Norske Baptistsamfunns menigheter skjer ved utfylling av innmeldingsskjema. Skjemaet er utformet slik at det skal oppgis navn, adresse, personnummer og øvrig kontaktinformasjon. Videre oppgis ektefelle, om ektefelle også skal meldes inn, og barn under 15 år som også skal meldes inn. For barn over 15 år fylles ut eget skjema med egen signatur.
Vi har ikke anledning til å kreve evt. utmeldingsattest fremlagt ved innmelding, men medlemmet må krysse av på at de ikke er medlem av annen menighet i Norge. Dersom denne avkrysningen ikke er gjort blir innmeldingen stilt i bero til medlemmet kan godtgjøre at utmelding har skjedd.
Innmeldingsskjemaet signeres av medlemmet, og av begge i ekteskap dersom a) begge voksne skal meldes inn, eller b) barn under 15 år skal meldes inn, men bare den ene foresatte.
All kommunikasjon i innmeldinger foregår direkte mellom medlemmet og den lokale menighet som når alle formaliteter er i orden fører nye medlemmer inn i medlemssystemet.

Utmelding
Utmelding skjer ved henvendelse til menigheten, enten skriftlig eller personlig. Av dokumentasjonshensyn ber vi medlemmet skrive en utmeldingbegjæring slik at denne kan arkiveres sammen med annen medlemskapsdokumentasjon. Når slik begjæring foreligger skal menigheten uten opphold utstede utmeldingsattest og føre vedkommende ut av medlemssystemet. Det er ikke anledning til å slette personer fra systemet, utmeldte personer blir stående i systemet med status utmeldt.

Barn og medlemskap

Alle barn under 15 år må meldes inn på skjema signert av begge foreldre i fellesskap dersom begge har foreldreansvar. Dette gjelder både ved innmelding av familier og ved nyfødte barn av medlemmer.


Spørsmål angående ovenstående rettes til Roger Dahl, tlf. 959 75 478 roger.dahl@baptist.no

 

Oppdatert pr. 8.1.2021 etter ikrafttredelse av ny lov om trossamfunn.

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone