Permisjoner og permitteringer

Selv om ordene i overskriften er svært like har de helt forskjellig mening. I denne artikkelen forsøker vi å forklare forskjellen og peke på hvilke regler som gjelder.

Permisjoner

Det er mange forskjellige permisjoner man kan få, med eller uten lønn, og de har forskjellige regler knyttet til seg. En fellesnevner er imidlertid at dette er en type arbeidsfri man får som er til fordel for arbeidstakeren. En permisjon kan f.eks. være en fødsels- eller foreldrepermisjon, utdanningspermisjon eller en generell velferdspermisjon. En slik permisjon kan vare i kortere eller lengre tid (typisk er en velferdspermisjon på en dag, mens en fødselspermisjon kan vare ett år eller lengre avhengig av uttaksgrad). Slike permisjoner kan man søke arbeidsgiver om, og får som hovedregel innvilget avhengig av permisjonstype og på hvilke ordninger og avtaler man har.

Man kan også søke om en frivillig permisjon uten lønn i kortere eller lengre tid.

Merk at for permisjoner som ikke er lovpålagte kan det få konsekvenser for feriepenger, opptjening til pensjonsordning, etc.

 

Permitteringer

En permittering er en mulighet arbeidsgiver har til å gi den ansatte midlertidig nedsatt eller bortfall av arbeidsplikt dersom det av økonomiske eller andre årsaker i en periode ikke er mulighet til å opprettholde driften. Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig. Hvis det er klart eller overveiende sannsynlig at permitteringen vil bli permanent, skal oppsigelse brukes.

De ansatte skal normalt ha varsel om permittering senest 14 dager før permitteringen trer i kraft. Ved uforutsette hendelser er fristen normalt to dager.

  • Permitteringsvarselet skal være datert, angi varselfrist, permitteringsårsak, permitteringsgrad, permitteringsperiode og hvilke dager arbeidsgiver har lovpålagt lønnsplikt
  • Arbeidsgiver har ansvar for at det blir lagt fram protokoll fra forhandlingsmøter med de ansatte, eller annen tilsvarende dokumentasjon. Det skal fremgå hva arbeidsgiver har gjort for å unngå permittering, og at arbeidsgiver på denne måten har gjort det man rimelig kan forvente.
  • Bestemmelsene i Hovedavtalen skal danne mønster for hvordan permitteringssaker skal behandles i virksomheter som ikke er omfattet av avtalen og ikke har eget tillitsvalgtsapparat.

Den permitterte kan ha rett på dagpenger fra NAV etter lønnspliktperioden er over. Forutsetningen for dette er:

  • Arbeidstiden må være redusert med minst 50%
  • Lønnsinntekten i 2018 må ha vært minst 145 325
  • Den permitterte må registrere seg som arbeidssøker og sende meldekort hver 14. dag
  • Den permitterte må være aktiv arbeidssøker og søke på andre jobber
  • Den permitterte må bo eller oppholde seg i Norge

Permittering etter reglene over medfører at den ansatte meldes ut av pensjonsordningen i det omfang permitteringen gjelder.

Se www.arbeidstilsynet.no og www.nav.no for mer informasjon.

 

Kontaktperson for personalspørsmål i Det Norske Baptistsamfunn er Håkon Sigland, epost hakon.sigland@baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone