Regnskapsføring

Det Norske Baptistsamfunn pålegger sine menigheter å føre regnskap, selv om menighetene som hovedregel ikke er pålagt offentlig regnskapsplikt.

Regnskapsplikt påløper frivillige organisasjoner dersom man har over 20 mill. kroner i eiendeler eller over 20 ansatte. Dette er for de aller fleste menigheter ikke tilfelle, men vi ønsker at alle menigheter fører regnskap for å opprettholde størst mulig transparens i hvordan menighetens midler benyttes, samt vise hva menigheten har av verdier. I tillegg er skikkelig regnskapsføring en forutsetning dersom menigheten ønsker å delta i ordningen for Mvakompensasjon for frivillige organisasjoner.

Regnskapet kan føres på forskjellige måter. Det mest vanlige er å føre en oversikt over innsamlede midler og andre inntekter, samt lønnskostnader og driftskostnader. Regnskapet kan føres i Excel, men dette er ikke hensiktsmessig dersom det er et stort regnskap med mange bilag.

Regnskapet skal settes opp på oversiktlig vis med balanseoppsett (oversikt over eiendeler, egenkapital og gjeld) og resultatregnskap (oversikt over menighetens inntekter og kostnader), og legges fram for menighetens årsmøte for godkjenning etter at det er revidert av internt valgt revisor.

Vi anbefaler derfor bruk av et regnskapsprogram. Et enkelt program som er tilpasset menighetsdrift finnes hos Matrix, et lite selskap som har avtale med KNIF (Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap).

Har du spørsmål rundt regnskapsføring? Ta kontakt med økonomileder Håkon Sigland, epost hakon.sigland@baptist.no, tlf. 40 22 68 80.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone