Obligatorisk tjenestepensjon

Fra årsskiftet 2021/2022 er det innført nye regler om obligatorisk tjenestepensjon:

  • Pensjonssparingen må gjelde fra første lønnskrone
  • Alle ansatte må meldes inn fra fylte 13 år
  • Alle ansatte må meldes inn uansett stillingsprosent
  • Sesongarbeidere må meldes inn fra første arbeidsdag

Baptistkirken Norge  har på vegne av menighetene inngått avtale med forsikringsselskapet DNB Liv (via KNIF) om en ordning for obligatorisk tjenestepensjon for ansatte i våre menigheter og organisasjoner. Avtalepartner er DNB Livsforsikring, org.nr. 914782007MVA, avtalenummer: 11558-xx (xx er medlemsnummeret for den ansatte, som finnes på avregningen menigheten får fra oss).

Avtalen med DNB Liv er en innskuddspensjonsavtale med investeringsvalg, hvor 2% av brutto lønn betales av den ansatte og 3% av arbeidsgiver. Total pensjonssparing er 5% av brutto lønn. Det enkelte medlem kan selv bestemme andelen aksje- og banksparing på sin egen avtale. Dette gjøres via DNBs nettbank, logg inn med BankID/BankID for mobil, uavhengig av annen bankforbindelse. Brukernavn ved innlogging er personnummer (11 siffer). Som standard er det lagt opp til 50% aksjeplassering og 50% bankplassering. Aksjeandelen trappes ned etter fylte 50 år, slik at man sikrer pensjonsbeløp mot fall i aksjemarkedet.

Innmelding i ordningen og vedlikehold av ansettelses- og lønnsopplysninger gjøres ved å fylle ut og sende inn meldingsskjema, se øverst til høyre i vinduet. Ordningen forutsetter at DNB holdes løpende orientert om endringer i lønns- og stillingsforhold, siden vi ikke har anledning til å få slike opplysninger automatisk. Lønns- og Personalutvalget i Baptistkirken Norge utgjør styre for ordningen.

Premiestørrelsen står i forhold til brutto lønn og omfatter en pensjons- og en uføredel. Pensjonsdelen står i forhold til brutto lønn, uføredelen beregnes i forhold til alder og kjønn. Sistnevnte er en forsikring som sikrer fortsatt innbetaling til pensjonskontoen ved uførhet fram til vanlig pensjonsalder.

Arbeidstaker trekkes 2 % av brutto lønn ved hver lønnsutbetaling, begrenset til maksimalt 50 % av totalpremien. Arbeidsgivers andel er den del av premien som gjenstår når arbeidstakers premieandel er beregnet. Normalt vil denne andelen være 3,5-4,5 % av bruttolønn, men dette varierer i forhold til den ansattes alder og kjønn pga uføreforsikringen. Av dette vil pensjonsandelen være 3 %, slik at total pensjonssparing for den ansatte utgjør 5 % av brutto lønn. Regnskapsmessig bør arbeidstakers andel balanseføres som en gjeld for arbeidsgiver, som så avregnes mot mottatt faktura når den kommer. Det Norske Baptistsamfunn forskutterer det månedlige premiebeløpet og fakturerer menighetene tre ganger i året (april, august/september og desember). Baptistkirken Norge mottar faktura månedlig fra DNB Liv. Detaljert avregning følger fakturaene.

Arbeidstakers andel kommer til fradrag på skattepliktig inntekt. Det skal svares arbeidsgiveravgift av arbeidsgivers premieandel, inkludert evt gebyrer.

Ansatte i lovbestemt permisjon (f.eks. svangerskapspermisjon) skal forbli medlemmer av ordningen i permisjonstiden. Dette gjelder også ansatte som er sykmeldt de første 12 mnd av sykmeldingen. Ansatte i frivillig permisjon og permitterte kan meldes ut av ordningen.

Alle ansatte som er med i Pensjonsordningen har en pensjonskonto hos DNB liv. Denne logger du inn på via DNBs nettbank. Om du skifter arbeidsgiver vil pensjponskontoen følge deg til din nye arbeidsgiver.

Kontaktpersoner for OTP-ordningen:
Roger Dahl, tlf. 959 75 478 roger.dahl@baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone