Obligatorisk tjenestepensjon

DNB har på vegne av menighetene inngått avtale med forsikringsselskapet DNB Liv (via KNIF) om en ordning for obligatorisk tjenestepensjon for ansatte i våre menigheter og organisasjoner.

Innmelding i ordningen og vedlikehold av ansettelses- og lønnsopplysninger gjøres ved å fylle ut og sende inn meldingsskjema, se øverst til høyre i vinduet. Ordningen forutsetter at DNB holdes løpende orientert om endringer i lønns- og stillingsforhold, siden vi ikke har anledning til å få slike opplysninger automatisk. Lønns- og Personalutvalget i DNB utgjør styre for ordningen.

Lov om obligatorisk tjenestepensjon regulerer ordningen som omfatter arbeidsgivere som sysselsetter mer enn ett årsverk, eller en enkeltansatt er ansatt i 50% stilling eller mer. Ansatt(e) med mindre enn 20 % stilling omfattes ikke av loven, og ”teller” ikke med for å avgjøre om arbeidsgivers ansvar utgjør ett årsverk. Imidlertid har Lønns- og personalutvalget (LPU) anbefalt menighetene å legge til rette for at også personer i 20 % stilling eller mindre får del i ordningen. Se NHOs ressursside om hvem som skal være med i ordningen.

Premiestørrelsen står i forhold til brutto lønn og omfatter en pensjons- og en uføredel. Pensjonsdelen står i forhold til brutto lønn, uføredelen beregnes i forhold til alder og kjønn. Sistnevnte er en forsikring som sikrer fortsatt innbetaling til pensjonskontoen ved uførhet fram til vanlig pensjonsalder.

Arbeidstaker trekkes 2 % av brutto lønn ved hver lønnsutbetaling, begrenset til maksimalt 50 % av totalpremien. Arbeidsgivers andel er den del av premien som gjenstår når arbeidstakers premieandel er beregnet. Normalt vil denne andelen være 3,5-4,5 % av bruttolønn, men dette varierer i forhold til den ansattes alder og kjønn pga uføreforsikringen. Av dette vil pensjonsandelen være 3 %, slik at total pensjonssparing for den ansatte utgjør 5 % av brutto lønn. Regnskapsmessig bør arbeidstakers andel balanseføres som en gjeld for arbeidsgiver, som så avregnes mot mottatt faktura når den kommer. Det Norske Baptistsamfunn forskutterer det månedlige premiebeløpet og fakturerer menighetene tre ganger i året (april, august/september og desember). DNB mottar faktura månedlig fra DNB Liv. Detaljert avregning følger fakturaene.

Avtalepartner er DNB Livsforsikring, org.nr. 914782007MVA, avtalenummer: 11558.

Arbeidstakers andel kommer til fradrag på skattepliktig inntekt. Det skal svares arbeidsgiveravgift av arbeidsgivers premieandel, inkludert evt gebyrer.

Ansatte i lovbestemt permisjon (f.eks. svangerskapspermisjon) skal forbli medlemmer av ordningen i permisjonstiden. Dette gjelder også ansatte som er sykmeldt de første 12 mnd av sykmeldingen. Ansatte i frivillig permisjon og permitterte kan meldes ut av ordningen.

Avtalen med DNB Liv er en innskuddspensjonsavtale med investeringsvalg. Det enkelte medlem kan, om så ønskes, selv forvalte oppspart kapital. Dette gjøres via DNBs nettbank, logg inn med BankID/BankID for mobil, uavhengig av annen bankforbindelse. Brukernavn ved innlogging er personnummer (11 siffer). Som standard er det lagt opp til 50% aksjeplassering og 50% bankplassering. Aksjeandelen trappes ned etter fylte 50 år, slik at man sikrer pensjonsbeløp mot fall i aksjemarkedet.

Ved bytte av arbeidsgiver kan polisen videreføres av den nye arbeidsgiver, eller man kan tre ut av ordningen. Det vil da bli utstedt en fripolise der oppspart kapital er spesifisert. Fripolisen vil forrente seg fram til utbetalingstidspunkt, og det vil bli sendt årsoppgaver over oppspart kapital pr 31.12. hvert år.

Kontaktpersoner for OTP-ordningen i DNB:
Håkon Sigland, tlf. 402 26 880, epost: hakon.sigland@baptist.no.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone