Vilkår ansatte

Lønns- og Personalutvalget har vedtatt følgende forhold som gjeldende for ansatte i Det Norske Baptistsamfunn.

1. LØNNSSYSTEM
NN Baptistmenighet følger det lønnssystem som er vedtatt for Det Norske Baptistsamfunn (DNB). Lønnssystemet baserer seg på minstelønnssatsene til Kommunal sektor i Utdannings­forbundet. DNBs lønnssystem justeres ved endringer i disse satsene. Ansiennitetsfastsettelse gjøres etter egne regler. LPU er rådgivende instans i ansiennitetssaker.

Pastoren har rett til å motta lønn under sykdom, slik dette er regulert i lover og forskrifter. Lønn under sykdom utbetales fra menigheten, som mottar refusjon fra NAV.

Lønn utbetales for inneværende måned den 12. i hver måned. Hvis den 12. er lørdag, søndag eller annen høytidsdag/ helligdag utbetales lønn siste virkedag før denne. Opptjente feriepenger utbetales i juni måned med trekk for femte ferieuke (3/22 av månedslønn).

2. PENSJONSORDNING
NN Baptistmenighet tilbyr Obligatorisk Tjenestepensjon etter ordning for dette i DNB. Pastoren betaler fastsatt egenandel, 2 % av lønn.

3. ARBEIDSTID
a) Timetall
Arbeidstiden er 37,5 timer i uken. Arbeidstiden fordeles på 5 dager etter samtale med menighetsrådet, basert på vedtatt arbeidsavtale.

b) Avspaseringsordninger
1 uke ekstra avspasering som kompensasjon for arbeid i alle høytider

Ved for eksempel leir eller andre oppdrag over flere dager: 1 dag fri for hver fjerde dag i tjeneste (ved heltids ansettelse). Ved deltidsstillinger bør frikjøp vurderes.

Kveldsarbeid forstås som forskjøvet arbeidstid. Dette forstås som at arbeidstiden forskyves fra dag til kveld. Unntak fra dette avtales med arbeidsgiver i forhold til den avtalte arbeidstiden.

Pålagt merforbruk av tid kan honoreres/avspaseres, etter på forhånd inngått avtale om dette.

Overtid som ikke avspaseres gir ingen ekstra lønnsmessig utbetaling.

c) Fridag.
Pastoren i NN Baptistmenighet har fri to dager i uken. Lørdag er normalt fridag. I tillegg velger pastoren i samarbeid med menighetsrådet en fridag som kompensasjon for arbeid på søndager.

En gang i måneden tas fridagene ut som frihelg.

d) Arbeidssted
Base for pastorens arbeid er menighetens kontor. Hjemmekontor vil bare bli godkjent i unntakstilfeller.

4. FERIE OG PERMISJONER
a) Ferie
Pastorens ferie reguleres som i arbeidslivet for øvrig, i flg. ferieloven. Pastoren har 5 ukers ordinær ferie. Tidspunktet for ferien avtales i god tid med menighetsrådet. Det beregnes 12 % feriepenger av lønn.

Medarbeidere over 60 år har rett på en ekstra ukes ferie. Denne beregnes med 2,3 % ekstra feriepenger, og trekkes tilsvarende for 5/22 av ordinær lønn.

b)   Lederkonferansen
Pastoren deltar på den årlige lederkonferansen.  Deltakeravgift betales av NN Baptistmenighet, som også svarer for et menighetsbidrag pr medlem.

Pastoren deltar på regionale medarbeidersamlinger. Reise og opphold ved slike samlinger dekkes av NN Baptistmenighet.

c) Studiepermisjon
Etter søknad kan pastoren innvilges en ukes studiepermisjon med lønn i året. Opplegget for uken og studienes innhold avgjøres av pastoren og begrunnes i søknaden til menighetsrådet. Det er mulig å samle opp disse ukene og ta en lengre studieperiode. Pastoren kan kun få lønnet studiepermisjon i studieuker opptjent i NN Baptistmenighet. Eventuelle kostnader til reise, studiemateriell og undervisning dekkes ikke.

d) Retreat
Etter ønske og i samråd med menighetsrådet kan permisjon etter pkt c) gis til opphold på retreatsenter eller lignende. Kostnader ved en slik samling kan etter avtale delvis dekkes av menigheten.

e) Videreutdanning
Etter søknad kan pastoren få innvilget 20 % nedsatt tjenesteplikt for relevant videreutdanning. Det forutsettes at videreutdanningsopplegget gir formell kompetanse i form av diplom, sertifisering eller studiepoeng. Slik avtale kan inngås for ett år av gangen, og ikke lengre enn to påfølgende år. Etter at slik avtale er avsluttet må det være et opphold på to ganger lengde på foregående utdanningsavtale for at ny videreutdanningsavtale skal kunne inngås.

f) Velferdspermisjon
Menigheten forholder seg til arbeidsmiljøloven når det gjelder velferdspermisjoner, som f. eks. ved fødsel og barns sykdom. For far gis to ukers permisjon ved fødsel med full lønn, i tillegg til den alminnelige permisjonsordning for far ved fødsel. Permisjon innvilges av menighetsrådet. Ved fødselspermisjon og andre permisjoner som utløser lønnsrefusjon fra NAV, ordnes lønnsutbetaling fra menigheten som så får utlegget refundert fra NAV.

g) Informasjonsplikt ved fravær
Viseforstander eller annen kontaktperson utpekt av menighetsrådet skal informeres om pastors fravær utover ordinære fridager.

5. DELTAKELSE
a) DNBs Landsmøte og regionale møter
Pastoren deltar på DNBs landsmøter og regionale møter. Oppholdsutgifter, diett, reise (etter billigste reisemåte) og evt. påmeldingsgebyrer dekkes av menigheten.

b) Annen deltakelse
Deltakelse på stevner, leirer og konferanser avtales med menighetsrådet. Oppdrag i DNBs sammenheng prioriteres.

c) Kampanjer
Bytteuker med pastorer i andre menigheter avtales i hvert enkelt tilfelle. NN Baptistmenighet betaler reiseutgifter for egen pastor ved slike avtaler. Pastoren hever ordinær lønn. Pastoren i menigheten det byttes med får sine utlegg og sin lønn dekket av egen arbeidsgiver.

Pastoren gis etter avtale anledning til å være kampanjetaler andre steder. Kampanjearrangøren betaler lønn, sosiale utgifter og reisepenger. Menigheten fakturerer kampanjearrangøren disse utgiftene. Pastoren får dekket sine utlegg samt lønn fra NN Baptistmenighet. Fellesmøter og andre oppdrag i DNBs sammenheng prioriteres.

6. BOLIGFORHOLD
a) Tjenestebolig
Alt. 1: NN Baptistmenighet tilbyr tjenestebolig med boplikt. Menigheten har det totale ansvar for boligen (vedlikehold, oppussing, avgifter m. v.). Boligen holder normal husbankstandard og -størrelse. Husleie i tjenestebolig er minst 12 % av pastorens bruttoinntekt.

Alt. 2: NN. Baptistmenighet tilbyr ikke tjenestebolig. Pastoren må selv skaffe til veie tjenlig bolig.

b) Støtte til egen bolig
Husleiesubsidiering eller rentesubsidiering anbefales ikke iverksatt.

c) Flytteutgifter
NN Baptistmenighet betaler pastorens flytteutgifter ved tiltredelse. Dette innbefatter flytting av innbo og reiseutgifter for pastor og familien ved flytting til NN. Eventuelle kostnader ved fratredelse dekkes ikke.

7. REISEGODTGJØRELSE
a) Reisegodtgjørelse
Pastoren benytter billigste reisemåte ved tjenestereiser.

b) Bilgodtgjørelse
Pålagt bruk av egen bil dekkes etter kjørte kilometer, sammen med kostnader til bompenger, fergebilletter og parkeringsbilletter. NN Baptistmenighet benytter Statens satser for kjøregodtgjørelse, p.t. 3,50 pr. km.

Kilometergodtgjøring dekkes pr. kjørte kilometer etter innlevering av reiseregning på godkjent skjema.

c) Diett
Diett for reiser uten overnatting: utbetales etter regning til dekning av faktiske utgifter.

Reiser med overnatting: Transport og overnatting etter regning, diett: 50 % av statens satser, evt. etter regning.

Ved reise til utlandet nyttes 50 % av statens regulativ for utenlandsreiser, dersom ikke regning med dokumenterte utgifter framlegges.

d) Representasjon
Menigheten dekker nødvendige representasjonskostnader innenfor en fastsatt ramme.

8. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON
a) Telefon
Alt. 1: NN Baptistmenighet dekker bruk og abonnementskostnader for mobiltelefon. Det påløper skatteplikt etter Finansdepartementets sjablongmodell.

Alt. 2: NN Baptistmenighet dekker abonnementskostnader og tjenstlig bruk av mobiltelefon etter regning.

b) Internett:
Alt. 1: NN Baptistmenighet dekker abonnementskostnader for internettilkobling i hjemmet. Det påløper skatteplikt etter Finansdepartementets sjablongmodell.

Alt. 2: NN Baptistmenighet dekker abonnementskostnader for internettilkobling på kontoret. Evt privat tilkobling dekkes av arbeidstaker.

9. AVISER OG TIDSKRIFTER
Pastoren får dekket et abonnement på lokalavis etter eget valg, da det anses nødvendig for utøvelsen av yrket.

10. ARBEIDSAVTALE
Det er utarbeidet et forslag til tjenestebeskrivelse for DNB’s pastorer. Dette er gjenstand for drøftelse ved ansettelse. Her vil man få fram menighetens prioriteringer, arbeidsoppgaver tillagt pastoren i følge menighetens vedtekter, og pastorens mulighet for å prioritere det som synes viktig. Pastoren er den viktigste menneskelige ressurs menigheten har. Det er derfor i menighetens interesse at pastoren trives og har overskudd, og at pastoren kan prioritere de oppgavene som stemmer overens med menighetens mål og pastorens utrustning. Menighetsrådet og pastoren vurderer i fellesskap hva pastorens gjøremål er og hva andre i menigheten bør gjøre.

Det skal minst en gang i året være en medarbeidersamtale mellom pastor og menighetsråd på bakgrunn av den arbeidsavtale som er inngått.

Det påhviler menighetsrådet å informere menigheten for øvrig om hvordan man prioriterer pastorens arbeidsoppgaver, og hvordan man i fellesskap skal nå menighetens mål.

11. OPPSIGELSE
Det er en gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder.

12. KONFLIKTHÅNDTERING
Ved eventuelle konflikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver kobles DNB’s veiledningstjeneste inn så snart det er mulig.

13. ANDRE FORHOLD
Forhold som ikke er nevnt ovenfor, reguleres etter det til enhver tid gjeldende lovverket for arbeidslivet.

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone