Lønns- og personalutvalget

For å ivareta en god lønns- og personalpolitikk innen Baptistsamfunnet har vi opprettet Lønns- og personalutvalget (LPU)
Der sitter representanter for arbeidsgiverne og arbeidstakerne. LPU administreres fra Baptistsamfunnets kontor på Stabekk. I vedtektene heter det om LPU:

§12 Lønns- og Personalutvalget
a. Lønns - og Personalutvalget skal være et rådgivende organ som ivaretar en helhetlig og solidarisk lønns - og personalpolitikk i Det Norske Baptistsamfunn. Arbeidsområdene er alle ansattei Det Norske Baptistsamfunns administrasjon og misjon, arbeidsgrenene etter §8a og menighetene.
b. Lønns- og personalsaker behandles ikke av Landsmøtet, men er overført til behandling i Lønns og Personalutvalget. Alle lønns- og personalsaker av prinsipiell karakter skal sendes utvalget til drøfting og uttalelse, før det respektive styre/menighet fatter vedtak i saken.
c. Hvert av følgende styrer skal være representert med en av sine styremedlemmer: Det Norske Baptistsamfunns hovedstyre, Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund, Baptistenes  Eiendomsdrift, og to representanter for arbeidstakerne - en fra pastorene og en fra de andre ansatte. Lønns - og Personalutvalget rapporterer direkte til de respektive styrer. Det Norske Baptistsamfunns administrasjon er sekretariat for utvalget.

Det Norske Baptistsamfunn kan tilby rådgivning.
Ta kontakt med Roger Dahl, tlf. 959 75 478 roger.dahl@baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone