Lønns- og personalutvalget

For å ivareta en god lønns- og personalpolitikk innen Baptistsamfunnet har vi opprettet Lønns- og personalutvalget (LPU)
Der sitter representanter for arbeidsgiverne og arbeidstakerne. LPU administreres fra Baptistsamfunnets kontor på Stabekk. I vedtektene heter det om LPU:

§12 Lønns- og Personalutvalget
a. Lønns - og Personalutvalget skal være et rådgivende organ som ivaretar en helhetlig og solidarisk lønns - og personalpolitikk i Det Norske Baptistsamfunn. Arbeidsområdene er alle ansattei Det Norske Baptistsamfunns administrasjon og misjon, arbeidsgrenene etter §8a og menighetene.
b. Lønns- og personalsaker behandles ikke av Landsmøtet, men er overført til behandling i Lønns og Personalutvalget. Alle lønns- og personalsaker av prinsipiell karakter skal sendes utvalget til drøfting og uttalelse, før det respektive styre/menighet fatter vedtak i saken.
c. Hvert av følgende styrer skal være representert med en av sine styremedlemmer: Det Norske Baptistsamfunns hovedstyre, Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund, Baptistenes  Eiendomsdrift, og to representanter for arbeidstakerne - en fra pastorene og en fra de andre ansatte. Lønns - og Personalutvalget rapporterer direkte til de respektive styrer. Det Norske Baptistsamfunns administrasjon er sekretariat for utvalget.

Det Norske Baptistsamfunn kan tilby rådgivning.
Ta kontakt med Håkon Sigland, epost hakon.sigland@baptist.no, tlf. 402 26 880.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone