Om oss

Det daglige arbeidet i Baptistsamfunnet handler om å sette visjonen vår ut i live. Mellom landsmøtene, som er kirkesamfunnets øverste organ, ledes arbeidet av hovedstyret og generalsekretæren med stab.

Sekretariatet:

Baptistsamfunnets stab ledes av generalsekretær Bjørn Bjørnø.
Staben har ansvar for daglig oppfølging av arbeidet for å iverksette Baptistsamfunnets strategier og planer nasjonalt og internasjonalt, ha kontakt med menighetene og representere baptistene i ulike sammenhenger.

Generalsekretær
Bjørn Bjørnø, e-post: bjorn.bjorno@baptist.no, tlf. 941 98 211

Integrasjonspastor
Peter Ngaidam, epost: peter.ngaidam@baptist.no, tlf: 400 37 857

Informasjonskonsulent
Siri Dufset Fjeldberg
, epost: siri@ungbaptist.no, tlf. 401 69 434

Informasjonsleder
Roger Dahl, epost: roger.dahl@baptist.no, tlf: 959 75 478

Misjonsleder
Lise Kyllingstad, epost: lise.kyllingstad@baptist.no, tlf: 995 88 331

Økonomikonsulent
Feven Tadesse Bihon, epost: feven.bihon@baptist.no, tlf: 966 83 217

Økonomileder
Håkon Sigland, epost: hakon.sigland@baptist.no, tlf: 402 26 880

Integrasjonsleder
Mette Marie Hebnes (i permisjon ut juli 2021)

Menighetsrådgiverne:

I ansvarsområdet til menighetsrådgiverne ligger:

  • Være førstelinje mellom menighetene og kirkesamfunnet
  • Være pådrivere for endringsprosesser og inspirere til nysatsning
  • Være rådgivere
  • Bidra til regionale fellesskap
  • Sikre en god personaloppfølging
  • Være samtalepartner for ansatte
  • I den grad det er naturlig, kunne avhjelpe pastorale behov i menighetene og bidra til å løse konflikter.

Agnar Sæli
Arbeidsfelt er menighetene i Oslo, Viken og Innlandet, Telemark-Vestfold fylker.
Agnar Sæli, e-post: agnar@baptist.no, tlf: 413 76 413

Atle Henning Eidem
Arbeidsfelt er menighetene i Oslo, Viken og Innlandet, Telemark-Vestfold fylker.
Atle Henning Eidem, e-post: atle.eidem@baptist.no tlf: 413 64 670

Hermod Bakkevoll
Ansatt av Baptist Nord som distriktsarbeider i Nordland og Troms-Finnmark fylker.
E-post: hebakkev@online.no tlf: 415 14 585

Inger Lise Salvesen
Arbeidsfelt er menighetene i Vestland, Rogaland, Agder og Telemark-Vestfold fylker.
E-post: ingerlise@baptist.no tlf 452 03 630

Peter Ngaidam
Ansatt som integrasjonspastor med særlig ansvar for medlemmer med bakgrunn fra Burma.
E-post: peter.ngaidam@baptist.no, tlf: 400 37 857

Roger Dahl
Ansatt som informasjonsleder og ansvarlig for oppfølging av menighetsutvikling. Som del av det ansvar som menighetsrådgiver for menighetene i Møre- og Romsdal og Trøndelag fylker.
E-post: roger.dahl@baptist.no tlf: 959 75 478

Hovedstyret

Hovedstyret har den sentrale myndighet i Det Norske Baptistsamfunn mellom Landsmøtene, og fatter vedtak i samsvar med fullmakter fra Landsmøtet.
Hovedstyret har ansvaret for å presisere målsetninger og å trekke opp retningslinjer og rammer for Det Norske Baptistsamfunns virksomhet, og i den forbindelse fremme de nødvendige forslag for Landsmøtet. Det legger fram for Landsmøtet rapporter, regnskaper budsjett og arbeidsplaner/arbeidsmål som ikke hører inn under andre arbeidsgrener i Det Norske Baptistsamfunn.

Hovedstyrets medlemmer velges av landsmøtet for tre år om gangen. Tre er på valg hvert år.  Hovedstyreleder velges av landsmøtet blant styrets medlemmer. Det velges tre vararepresentanter i prioritert rekkefølge for et år om gangen.

Leder:
Sissel Merete Berg

Medlemmer:

Lillian K Thorsen, Sentrumskirken Haugesund Baptistmenighet, oppfølgingsansvar for internasjonal misjon
Gabriel Stephen, Langesund Baptistmenighet
Biak Tha Sung Siang Pum, Norway Chin Mission Church, oppfølgingsansvar for flerkulturelt arbeid, kommunikasjon og medier og barn og unge
Øystein Lode, Lys i Nord, Sortland Baptistmenighet, nestleder
Monica Zeiffert, kristiansand Baptistmenighet
Hermod Bakkevoll, Andenes Baptistmenighet, medlem arbeidsutvalget, oppfølgingsansvar for menighetsutvikling og flerkulturelt arbeid
Reine Cihiluka ‐ Brevik, Baptistmenigheten Home, Oslo, oppfølgingsansvar for internasjonal misjon og kommunikasjon og medier
Kari Nøtland Sæthre, Skien Baptistmenighet
 

Vararepresentanter:

1. Ni Cia Tawk Hmung, Chin Bethel Church, Egersund
2. Olav Berg, Lillehammer Baptistmenighet
3. Magnus Lund, Kvæfjord Baptistmenighet
4. Elise Angen, Oslo Sentrum Baptistkirke

Hovedstyret møtes normalt fem ganger i året. I september, november, februar, april og i forkant av landsmøtet.
Styret har et arbeidsutvalg. Det består i tillegg til styreleder av  Sissel Merethe Berg (sekretær), Øystein Lode (nestleder) og Hermod Bakkevoll. Generalsekretæren møter fast i arbeidsutvalget og øvrige stab ved behov.

Første vara møter fast i hovedstyret.

Referater fra hovedstyremøtene

Landsmøtet

Landsmøtet er Det Norske Baptistsamfunns høyeste organ. Alle menighetene velger sine delegater til landsmøtet. I Landsmøtet tas nye menigheter opp som medlemmer i kirkesamfunnet, de prinsipielle spørsmålene får sin avklaring, langsiktige planer og budsjetter behandles, regnskaper og rapporter godkjennes og medlemmer til de ulike styrer og råd velges. Landsmøtet er også årsmøte for Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen folkehøgskole. landsmøtet 2019 avholdes frdag til søndag i uke 27.

Hjem 
 
NavnTaggerStørrelseDato  
HS-referater2016-11-30 12:21
Sakspapirer landsmøter2016-12-01 08:47
Strategier og målsettinger2016-11-30 12:29
Vedtekter2016-11-30 12:31
   

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone