Mva-kompensasjon

Ordningen med merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner videreføres vi vil derfor oppfordre menighetene til å benytte seg av denne ordningen for å få tilbakeført noe av de kostnadene man har i løpet av året. Vi sørger for at søknadsskjema og nødvendig informasjon gjøres tilgjengelig innen fristene.

Menigheten blir med på ordningen ved å fylle ut og sende inn utarbeidet skjema. Det Norske Baptistsamfunn vil så sende en felles søknad på bakgrunn av skjemaene som er kommet inn. Det er viktig at alle feltene er utfylt i den grad informasjonen finnes. I tillegg må alle menigheter som ønsker å delta i ordningen være registrert i Frivillighetsregisteret, se https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/ for informasjon om dette.

Skjemaet er utformet for å gi menighetene enklest mulig tilgang på ordningen. Dere fyller ut sum driftskostnader før finansposter (dvs før tillegg for rentekostnader mm.), trekker fra evt fradrag i postene under i skjemaet, og summerer i nederste ramme. Ikke alle vil ha fradrag, disse plassene kan da stå tomme. Regnskapet skal ikke legges ved, og heller ikke kalkuleringer eller andre vedlegg. Kun skjemaet i signert stand skal sendes inn.

Fradrag skal gjøres for følgende forhold (jfr Forskriftens § 7 pkt 5-9):

  • Kompensasjon ytes ikke til ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom som ikke anses som drifts- og vedlikeholdskostnader. Det ytes heller ikke kompensasjon for kostnadsførte avskrivninger på aktiverte kostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom.
  • Kompensasjon ytes ikke for drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder bygg, anlegg eller annen fast eiendom for utleie, med unntak av utleie til andre ledd eller aksjeselskap i samme organisasjon.
  • Kompensasjon ytes ikke for kostnader knyttet til anleggsprosjekter som omfattes av ordningen for kompensasjon av merverdiavgift for idrettslag.

Spesifikasjon på beregninger og hva slags poster i regnskapet som er ført til fradrag på søknaden skal oppbevares i 5 år sammen med regnskapet for evt. kontroll.

Vår revisor krever bekreftelse på at regnskapet er revidert og godkjent med at både daglig leder/forstander og kasserer signerer på skjemaet. Skjemaer som mangler signaturer og/eller avkrysning på revisjon/godkjenning vil derfor ikke bli tatt med i vår fellessøknad. Pga tidspress vil ikke skjemaer med slike mangler bli fulgt opp fra vår side.

Mva-kompensasjonsbeløpet blir utbetalt samlet til Det Norske Baptistsamfunn, som så videreformidler til den enkelte menighet. DNB tar ca 1 % i administrasjonsgebyr for å håndtere ordningen, dette er i samsvar med regelverket. Oppgjør forventes i midten av desember.

Forskriften for ordningen samt mer informasjon finnes på www.lottstift.no .

Har du spørsmål ta kontakt med Håkon Sigland på epost hakon.sigland@baptist.no, tlf 402 26 880

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone