Mva-kompensasjon

Stortinget har også i 2024 videreført ordningen der frivillige organisasjoner får refundert noe av sine kostnader til merverdiavgift på drift. Denne ordningen er tilgjengelig for de av våre menigheter som har registrert seg i Frivillighetsregisteret. Søknadsfristen er 1. juni 2024. Dersom søknaden sendes inn pr epost skal den sendes til mvakomp@baptist.no.

Menigheten blir med på ordningen ved å fylle ut og sende inn skjemaet til høyre. Baptistkirken Norge vil så sende en felles søknad på bakgrunn av skjemaene som er kommet inn. Det er viktig at alle feltene er utfylt i den grad informasjonen finnes. I tillegg må alle menigheter som ønsker å delta i ordningen være registrert i Frivillighetsregisteret, se https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/ for informasjon om dette. Vi har lagt ut en rettledning for hvordan menigheten kan registrere seg på denne siden.

Skjemaet er utformet for å gi menighetene enklest mulig tilgang på ordningen. Dere fyller ut sum driftskostnader før finansposter (dvs før tillegg for rentekostnader og andre finanskostnader m.m.), trekker fra evt fradrag i postene under i skjemaet, og summerer i nederste ramme. Ikke alle vil ha fradrag, disse plassene kan da stå tomme. Husk å ta vare på evt beregninger og kalkyler - disse kan måtte sendes inn ved en kontroll. Kun skjemaet i signert stand skal sendes inn. Se forøvrig rettledningen.

Dersom søknaden sendes inn pr epost SKAL den sendes til adressen mvakomp@baptist.no. Dersom søknaden sendes til annen adresse/person risikerer dere at den ikke blir tatt med i ordningen.

Fradrag skal gjøres for følgende forhold (jfr Forskriftens § 7 pkt 5-9):

  • Kompensasjon ytes ikke til ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom som ikke anses som drifts- og vedlikeholdskostnader. Det ytes heller ikke kompensasjon for kostnadsførte avskrivninger på aktiverte kostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom.
  • Kompensasjon ytes ikke for drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder bygg, anlegg eller annen fast eiendom for utleie.
    Vi gjør oppmerksom på at det fra 2022 er endringer i hvilke tilskudd som ikke ytes i forbindelse med utleie. Mens en tidligere har måttet gjøre avkorting i forbindelse med utleie av faste lokaler som menigheten ikke disponerer selv skal en fra i år også gjøre fradrag for andelsmessig kostnader ved lokaler en både leier ut og bruker selv. Om deler av kirken leies ut f.eks. 50 dager i året, mens arealet brukes av menigheten selv f.eks. 200 dager, skal en femtedel av kostnadene ved å drive dette arealet trekkes fra. Dersom dette arealet utgjør halve kirkebygget skal en først beregne andel av kirkebygget, før en beregner andel utleie opp mot eget bruk.
  • Kompensasjon ytes ikke for kostnader knyttet til anleggsprosjekter som omfattes av ordningen for kompensasjon av merverdiavgift for idrettslag.

Spesifikasjon på beregninger og hva slags poster i regnskapet som er ført til fradrag på søknaden skal oppbevares i 3 år sammen med regnskapet for evt. kontroll.

Vår revisor krever bekreftelse på at regnskapet er revidert og godkjent.  Både daglig leder/forstander og kasserer signerer på skjemaet. Skjemaer som mangler signaturer og/eller avkrysning på revisjon/godkjenning vil derfor ikke bli tatt med i vår fellessøknad. Pga tidspress vil ikke skjemaer med slike mangler bli fulgt opp fra vår side.

Mva-kompensasjonsbeløpet blir utbetalt samlet til Baptistkirken Norge, som så videreformidler dette til den enkelte menighet. Vi tar 1 % i administrasjonsgebyr for å håndtere ordningen, dette er i samsvar med regelverket. Oppgjør kan forventes etter midten av desember.

Før eventeulle avkortinger på grunn av for høyt totalt søknadsbeløp er satsen for refusjon satt til 8% av grunnlagsbeløpet i søknaden.

Forskriften for ordningen samt mer informasjon finnes på www.lottstift.no .

Har du spørsmål ta kontakt med Roger Dahl, tlf. 959 75 478 roger.dahl@baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone