Lønn, reise, egenmelding

Lønnssystemet baserer seg opprinnelig på minstelønnssatsene til Kommunal sektor i Utdannings­forbundet. Med virkining fra og med 2015 gjorde LPU vedtak om at DNBs lønnssystem frigjøres fra dette, og justeres nå årlig basert på gjennomsnittlig lønnsendring i offentlig sektor.  Ansiennitetsfastsettelse gjøres etter egne regler. DNBs administrasjon kan gjøre vedtak i ansiennitetssaker, LPU er ankeinstans i slike saker.

Pastoren har rett til å motta lønn under sykdom, slik dette er regulert i lover og forskrifter. Lønn under sykdom utbetales fra menigheten, som mottar refusjon fra NAV. DNB følger NAVs regler om egenmeldinger, skjema for egenmelding finnes i høyre spalte på denne siden.

Lønn utbetales for inneværende måned den 12. i hver måned. Hvis den 12. er lørdag, søndag eller annen høytidsdag/ helligdag utbetales lønn siste virkedag før denne. Opptjente feriepenger utbetales i juni måned med trekk for femte ferieuke (3/22 av månedslønn).

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone