Lønn, reise, sykdom

Lønn

Lønnssystemet baserer seg opprinnelig på minstelønnssatsene til Kommunal sektor i Utdannings­forbundet. Med virkning fra og med 2015 gjorde LPU vedtak om at BKNs lønnssystem frigjøres fra dette, og justeres nå årlig basert på gjennomsnittlig lønnsendring i offentlig sektor.  Ansiennitetsfastsettelse gjøres etter egne regler. BKNs administrasjon kan gjøre vedtak i ansiennitetssaker, LPU er ankeinstans i slike saker. Arbeidsavtalen skal ha henvisning til avlønning og hva slags lønnssystem som gjelder for den ansatte.

Lønnsutbetaling

Lønn utbetales for inneværende måned den 12. i hver måned. Hvis den 12. er lørdag, søndag eller annen høytidsdag/ helligdag utbetales lønn siste virkedag før denne. Opptjente feriepenger utbetales i juni måned med trekk for femte ferieuke (3/22 av månedslønn).

Sykdom

Den ansatte har rett til å motta lønn under sykdom, slik dette er regulert i lover og forskrifter. Lønn under sykdom utbetales fra menigheten, som mottar refusjon fra NAV etter den fastsatte arbeidsgiverperioden. DNB følger NAVs regler om egenmeldinger, skjema for egenmelding finnes i høyre spalte på denne siden.

Merk NAVs regler for oppfølging av ansatte i sykmelding, disse håndheves strengt og må følges opp av arbeidsgiver.

Sykepenger for seniorer

Ansatte i aldersgruppen 67 til 70 år har rett til sykepenger i inntil 60 sykepengedager fra Nav, i tillegg til eventuell arbeidsgiverperiode, dersom den det gjelder har en arbeidsinntekt som overstiger to ganger grunnbeløpet. Grensen på 60 sykepengedager gjelder totalt i perioden fra fylte 67 år til fylte 70 år.

Personer over 70 år som fortsatt er yrkesaktive har ingen rett til sykepenger, verken fra arbeidsgiver eller Nav.

Reiser

Etter loven skal det leveres reiseregning eller spesifisert kjørebok for tjenestereiser. Kjøregodtgjørelse ytes med satsen du finner her. I spalten til høyre finner du DNBs standard reiseregning samt dokumentasjonskrav til reiser i tjenesteøyemed.

Kostnadsgodtgjørelse for overnatting og diett ytes etter regning, dvs dokumentert med kvitteringer.

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone