Ny registrering av vigslere

Med innførselen av ny Lov om trossamfunn 01.01.2021 ble det innført nye ordninger for vigslere i trossamfunn. Som en overgangsordning i to år fikk allerede godkjente vigslere beholde sin vigselsrett. Nå er tiden kommet til at alle må registreres etter ny ordning for å beholde denne rettigheten.

Ny registrering gjøres ved at alle som skal være godkjente vigslere må fylle ut og signere ny egenerklæring – se dokumenter øverst til høyre.

I tillegg vil vi at alle som skal registreres som vigslere også sender inn en bekreftelse på at de skal registreres som dette fra sin lokale menighet. Mal for slik bekreftelse finner dere også til høyre i denne saken.

Vi ber om at alle som skal registreres sender inn dette til oss innen 1. november 2022.

Nyordningen med vigslere skiller seg fra gammel ordning hvor vigselsretten knyttet seg til forstanderstatus for menigheten. Forstanderbegrepet er nå fjernet fra loven, og det er kun vigslere som registreres. De gamle forstanderpliktene er nå overført til styret for menigheten.

Se for øvrig informasjon om gjenomføring av vigsel i denne saken.

Dokumentene sendes enten skannet pr epost til bjorn.bjorno@baptist.no eller pr post til Det Norske Baptistsamfunn, Christian Krohgs gate 34, 0186 Oslo.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone