Utlysning av midler til Pedagogisk utviklingsarbeid (PU-midler) 2022/23

Nå er det nye muligheter til å søke midler til pedagogisk utviklingsarbeid. K-stud kan gi tilskudd både til ett-årige og to-årige prosjekter, som har oppstart i 2022.

Prosjektmidlene skal stimulere til:

Utvikling av aktuelle læringsmetoder og pedagogiske studieopplegg til bruk i medlemmenes opplæringsvirksomhet, med vekt på nyskapning og bruk av nye læringsformer. Prosjektene bør ha størst mulig allmenn interesse og overføringsverdi til andre brukere.

Ingen målstyring av ordningen denne gangen

Nytt denne gangen er at styret ikke har prioritert noen satsningsråder eller tema for årets utlysning. Alle temaområder er derfor like aktuelle. Vi håper det fører til at enda flere har aktuelle prosjekter som de vil søke oss om midler til.

Vedlagt ligger utlysningen med informasjon om PU-midlene og søknadsskjemaet som dere må bruke.

Merk at søknadsfristen er den 1. november 2021

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone