Korona-situasjonen og smittevern

Generalsekretær Erhard Hermansen fra Norges Kristne Råd har akkurat delt informasjon om smittevern med særlig blikk mot julens samlinger.

Erhard Hermansen skriver:

Møtene mellom tros- og livsynssamfunnene og myndighetene er intensivert. Fredag møtte vi Helsedirektør Bjørn Guldvog og Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Her ble det bestemt å nedsette en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Den norske kirke (Dnk), Norges Kristne Råd (NKR), Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet (Hdir) og Barne- og familiedepartementet (BFD). Fra NKR har Erhard Hermansen og Ingunn Ulfsten møtt på disse møtene.

Vi møtte tirsdag BFD, Hdir og FHI. Signalene frem mot jul er veldig tydelige. Jeg sender over dette nå, og så kan det komme enda noen presiseringer etter hvert.

  • Antallskravet på 50 vil bestå. Husk 1 meter fra skulder til skulder (dette vil ofte kreve to seter mellom personer som ikke er i samme husstand)
  • Antall personer som kan regnes som medvirkende/arrangør (og som kommer i tillegg til antallskravet på 50) er ikke definert, men vi viser her til vår veileder (3.1.4).
    • Et eksempel: Et barnekor som etter å ha sunget setter seg i publikum (f.eks sammen med familien) kan ikke regnes som medvirkende. Disse vil derfor være inkludert i antallet på 50. Dette er i henhold til vår veileder som viser at publikum og medvirkende skal være adskilt under og før/etter gudstjenesten/arrangementet. Se vedlegg fra FHI og Hdir
  • Antall personer som kan samles på utendørsarrangement (flere planlegger dette som alternativ til gudstjenesten i kirken) er 200. Også her gjelder reglene for offentlige arrangement (med hensyn til avstand, registrering mm)
  • Ved fellessang vil det være behov for å øke avstanden. Kan man ikke øke avstanden bør fellessangen ikke gjennomføres. Se vedlegg fra FHI og Hdir
  • Det er ikke gjort avgrensninger i antall personer tilstede ved streaming ut over det generelle antallet for gjennomføring av arrangement (Pr. nå 50 + medvirkende). Merk at enkelte kommuner kan ha strengere tiltak enn det som ligger i nasjonale.  
  • Pass på at det ikke skjer mingling på vei inn og ut av gudstjenestene. Et hovedanliggende for myndighetene er å unngå sosial kontakt i tilknytning til gudstjenester og andre offentlige arrangement

Merk dere også det som står i innlendingen til smittevernveilederne: Denne veilederen er basert på de nasjonale smittevernreglene. Kommuner kan dersom smittesituasjonen krever det, innføre skjerpede regler. Det er derfor viktig at lokale kirker og menigheter følger med på og innretter seg etter lokale reguleringer og tiltak. Kommunale myndigheter har ikke anledning til å innføre regler som er mer liberale enn de nasjonale reglene, bare motsatt.

Ellers har spørsmålet om «fastmonterte stoler» og den forskjellsbehandlingen som vi erfarer mellom kino/konsertsaler og kirkene vært oppe i alle møter. Pr. nå har vi ingen signal om endringer ift. den fortolkningen som nå ligger til grunn regjerning.no/korona

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone