Andre høring

På denne siden finner du høringsutkast og bakgrunnsmateriale. Andre høring går fra 6. desember med høringsperiode fram til 23. januar. Oversettelser til engelsk, chin og karen er publisert 4. januar 2022.

I denne høringen sendes det ut to dokumenter på høring:

Vi arbeider med å få på plass engelske oversettelser av høringsdokumentene. Dette vil være uatoriserte oversettelser og det er norsk utgave som legges til grunn for behandling va høringssvar.

Baptistsamfunnets menighetsrådgivere kan kontaktes for spørsmål, hjelp med å forstå høringen, for bistand (ved besøk eller via elektronisk oppkobling) i menighetens arbeid med høringen.
Kontaktinformasjon finnes her.

Som en ekstra hjelp til menighetene i arbeidet med høringen inviteres det til digitalt høringsmøte regionale samlinger lørdag 8. januar kl 11.00. Det gjør vi for at representantene for menighetene skal:

 • Få større forståelse for tema som er på høring og stille oppklarende spørsmål
 • Være bedre forberedt til å gi skriftlig tilbakemelding på høringen

Høringsmøtet:

Det var planlagt regionale informasjonsmøter fordelt over hele landet. Disse måtte vi dessverre kanselere av smittevernmessige grunner. Det ble derfor gjennomført et digitalt informasjonsmøte  på zoom lørdag 8. januar. Mer enn 70 var koblet opp, og bak mange av oppkoblingene satt det grupper fra menighetene sammen. Til sammen antar vi at minst 100 fulgte informasjonsmøtet.

Presentasjonen som ble vist i møtet ligger i dokumentressursene tilknyttet denne siden.

Vi vil i april gjennomføre den tredje høringen om BID-prosessen, og da er det forhåpentligvis mulig å møtes til fysiske høringsmøter.

Grunnlagsdokument

Grunnlagsdokumentet har til hensikt å gi en innføring i og beskrive hovedtrekkene i Det Norske Baptistsamfunns identitet med bakgrunn i sentrale historiske hendelser, teologiske kjernepunkter og kirkesamfunnets liv.

Dokumentet er oppdatert etter høringsrunde våren 2021. Oppdateringer har kommet på bakgrunn av en grundig gjennomgang av alle innspill fra høringsrunden, samt arbeid med nye tema som har blitt innlemmet i dokumentet.

Det oppdaterte dokumentet sendes nå på høring for å gi anledning til å gi nye innspill på dette.

Engelsk versjon av dokumentet vil foreligge i løpet av uken. Dokumenter på Chin og Karen vil også foreligge ganske snart. Disse sendes direkte til menighetene det er aktuelt for. Vi gjør oppmerksom på at det er den norske dokumentet som er gjenstand for høring og vil bli videre bearbeidet.

Forpliktende medlemskap i praksis

Å være medlem av Det Norske Baptistsamfunn innebærer rettigheter og forpliktelser for den enkelte menighet. Dette dokumentet er et forslag til hvordan håndtere forpliktende medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn, og hva kirkeordningen «moderat kongregasjonalisme» i praksis betyr for oss i årene som kommer.  Selv om dokumentet har en praktisk innretning, er det utledet fra et baptistisk menighetssyn slik det står beskrevet i grunnlagsdokumentet.

Dokumentet i inneværende versjon sendes på høring for innspill. Det inneholder forslag til overordnede retningslinjer, prinsipper, føringer og rammeverk for å håndtere forpliktelser i fellesskapet.  Det vil senere komme forslag til hvordan disse skal innlemmes i våre beslutningssystemer, herunder forslag til vedtektsendringer.  

På nåværende tidspunkt er det altså det prinsipielle i dokumentet og ikke ordlyd som det er viktig å komme med tilbakemelding på for menighetene.

Engelsk versjon av dokumentet vil foreligge i løpet av uken. Dokumenter på Chin og Karen vil også foreligge ganske snart. Disse sendes direkte til menighetene det er aktuelt for. Vi gjør oppmerksom på at det er den norske dokumentet som er gjenstand for høring og vil bli videre bearbeidet.

BID2022 ønsker innspill innenfor følgende områder:

 1. Grunnlagsdokument
 • Er det områder som bør innlemmes/ utelates. Hvorfor?
 1. Forpliktende medlemskap i praksis
 • Er rammeverk, prinsipper mv i dokumentet dekkende?
 • Er noe uklart/ bør utdypes eller tydeliggjøres? Hvorfor?
 • Er det områder som bør innlemmes/ utelates? Hvorfor?
 1. «Ingen kommentar»
 • Det er veldig viktig for oss å vite at dokumentene er gjennomgått, selv om dere ikke har noen kommentarer. Vi ber dere derfor uansett om å gi oss en tilbakemelding.
 1. Publisering av høringsinnspill
 • I landsmøtet 2021 ble det stilt spørsmål om de ulike høringsinnspillene kunne gjøres tilgjengelig for andre menigheter.
 • Vi vil tilrettelegge for dette. De menigheter og virkegrener som samtykker i å få sin respons publisert, bes om å bekrefte dette i høringssvaret.

Høringssvar sendes på e-post til Roger Dahl innen 23. januar på følgende mal

 

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone