Første høring

På denne siden finner du høringsutkast og bakgrunnsmateriale. Første høring ble sendt ut 12. mai med høringsperiode fram til 10. juni.

8. mars varslet vi første høring i artikkel på intranett og rundskriv sendt menighetene og arbeidsgrenene 12. mars 2021.

Første høring ble publisert medio mai 2021 med høringsperiode fra 15. mai til 10. juni, Høringen til menigheter og arbeidsgrener i mai 2021 tar for seg de to første temaene i BID2022 sitt arbeid. De to andre teamene vil BID2022 komme tilbake til i senere høringer.

Se film som visualiserer baptistene historie og utvikling knyttet opp mot høringsteksten i grunnlagsdokumentet.

Høring på grunnlagsdokument
I vårt arbeid har BID2022 sett det vil være bra for vårt kirkesamfunn å ha et godt grunnlagsdokument som beskriver kirkesamfunnets opprinnelse og utvikling, i tillegg til å beskrive trosgrunnlaget og det som kjennetegner baptistene.
Et grunnlagsdokument vil være nyttig i mange sammenhenger. Som når det gjelder å introdusere kirkesamfunnet for menigheter som ønsker å søke medlemskap, i møte med nye pastorer og ledere, og i møte med hverandre.
Hvordan BID2022 skal fullføre oppdraget henger sammen med grunnlagsdokumentet som i første utkast sendes på høring nå. Tilbakemeldingene BID2022 får fra menighetene er viktige i prosessen videre, hvor BID2022 vil fortsette å jobbe i faser med de ulike temaene fram mot en besvarelse på oppdraget som helhet.

BID2022 ønsker innspill på innhold i grunnlagsdokumentet.

  1. Er det tematikk som trenger større utdypning. Hva er det i så fall som bør utdypes og hvorfor?
  2. Har dere innspill på avsnitt som med fordel kunne utelates eller innhold som helt opplagt burde vært med, uten at det nå er på plass. I så fall, hvorfor bør dette utelates/ inkluderes?
  3. Er det fortolkninger og avgrensninger vi gjør som ikke er dekkende. I tilfelle hvilke og hvorfor?

Vi vil oppfordre menighetene, gjerne med en samling i menighetsråd eller ledergrupper, til å jobbe med grunnlagsdokumentet og gi oss en tilbakemelding på de spørsmålene vi stiller.

Tre korte TikTok videoer vi viste i informasjonsmøtet 20. mai:

 

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone