Slik beregnes tilskudd til tro og lisssynsamfunn

Barne og Familiedepartementet (BFD) har sendt ut informajon om beregning av tilskudd. Nyttig informasjon om ordningen der alle utbetalinger går via Baptistsamfunnet.

Vedlagt finner dere rundskriv fra BFD vedrørende sats for beregning av statstilskudd til trus- og livssynssamfunn 2021

Samlet tilskudd utbetales til Det Norske Baptistsamfunn. I tråd med vår interne praksis vil det kommunale tilskuddet overføres menighetene i forhold til antall juridiske medlemmer.

Etter ny trossamfunnslov er det slik at alle kommunale tilskudd vil ha samme sats. Det betyr sannsynligvis at noen menigheter vil få litt høyere tilskudd enn tidligere, mens andre må regne med at det kan gå noe ned, alt avhengig av om en har hatt størstedelen av medlemmene i en kommune med ekstra lave eller høye lokale satser.  Fra 2021 vil alle satser være like.

Det kommunale tilskuddet vil altså ikke komme til menighetene fra diverse kommuner der medlemmene bor lengre, men komme via Baptistsamfunnet.

  

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone