Kan en samles over kommunegrenser?

Med åpning for inntil 100 deltakere kom også formuleringen "Det er også en anbefaling om å unngå å samle folk på tvers av kommunegrensene," som en nasjonal anbefaling . Slik vi forstår reglene og har hentet inn råd vil det være opp til lokale vurderinger i hver menighet.

Av informasjonsleder Roger Dahl

I forbindelse med endring av forskriften 19. februar kom også formuleringen "Det er også en anbefaling om å unngå å samle folk på tvers av kommunegrensene." Denne formuleringen har naturligvis ført til noen spørsmål og utfordringer da flere av våre menigheter samler deltakere fra ulike kommuner. Slik vi forstår reglene og har hentet inn anbefalinger, vil det være opp til lokale vurderinger.

Norges Kristne råd skriver i dag (23/2) på sin nettside:

"NKR får mange henvendelser om Regjeringens anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer som samler personer fra ulike kommuner.  Dette er et råd som må vurderes i hvert tilfelle utfra lokale forhold og lokal smittesituasjon. Anbefalingen innebærer at det ikke er tilrådelig å krysse kommunegrensen for å delta på arrangement i nabokommunen. Dette gjelder også for arrangementer for barn og unge.

Det er arrangøren som må ta stilling til om arrangementet samler personer fra ulike kommuner og beslutte avlysning eller utsettelse. Dette er til syvende og sist en skjønnsvurdering ettersom det ikke er regulert gjennom Covid-19-forskriften.

Det er eksempler på menighetshus som er lokalisert i nærheten av en kommunegrense og hvor de fleste menighetsmedlemmene faktisk er bosatt i nabokommunen.

Merk at enkelte kommuner kan innføre forbud mot å krysse kommunegrensen for å delta på arrangement.

Anbefalingene gjelder deltakelse på arrangementer og ikke reise for å utføre tjeneste som prest eller forkynner. Dette er definert som nødvendig reise og omfattes ikke av anbefalingen."

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone