Pass på godt smittevern og følg reglene

Vi viser til brevet vi sendte for en uke siden og myndighetenes informasjon både da og i dag. Ut fra disse står fortsatt hovedregelen om maks 200 personer på innendørs arrangement med faste sitteplasser og en meter avstand. Selvfølgelig begrenset av rommets størrelse.

For oss alle gjelder det også å ha fokus på menighetene og driften der, også i forhold til smittevern.  Alle følger vi med på utviklingen av Korona-pandemien, og ulike spørsmål om hva det betyr for vår virksomhet kommer opp. Myndighetene har i uke 44 og uke 45 kommet med nye smittevernråd og restriksjoner. Det er ikke kommet endringer i antallsbegrensninger som får betydning for gjennomføring av gudstjenester og religiøse handlinger. Norges Kristne Råd fant likevel grunn til å gjøre noen endringer i smittevernveielederen 27. oktober.

Vi viser til brevet vi sendte for en uke siden og myndighetenes informasjon både da og i dag. Ut fra disse står fortsatt hovedregelen om maks 200 personer på innendørs arrangement med faste sitteplasser og en meter avstand. Selvfølgelig begrenset av rommets størrelse.

Se siste nytt og Covid-19 veilederne

Veilederen er basert på nasjonale reguleringer og råd. Det har derfor vært nødvendig å skjerpe den enkelte arrangørs oppmerksomhet på mulige strengere lokale tiltak. Videre har det vært nødvendig å presisere at stoler som er plassert i rekke og ikke flyttes på i løpet av gudstjenesten er å anse som faste stoler.

Norges kristne råd presiserer:
"Vi får nå mange henvendelser knyttet til forståelsen av «fastmonterte seter» som ble formidlet under dagens pressekonferanse. Vi vil derfor presisere:  Regjeringen har ikke kommet med endringer i Covid-19-forskriften som berører gudstjenestevirksomhet. Her gjelder fortsatt maksimumsantallet på innendørs arrangementer: 200 personer utenom arrangørens medarbeidere for gjennomføring av arrangementet. Forutsetningen er at deltakerne sitter på faste plasser og ellers overholder forskriftens avstandsreguleringer. Enkelte opplever en uklarhet omkring bruken av begrepet «Fastmonterte seter». Dette begrepet refererer til Covid-19-forskriftense regulering av utendørs arrangementer der flere enn 200 personer er til stede.Dette har også Helsedirektoratet bekreftet 5/11.
Hensikten med fastmonterte stoler (les: faste plasser/anviste plasser) er å unngå at folk flytter rundt."

Fredag 6/11 kom dennemerknaden fra Norges kristne råd angående gårsdagens meldinger:

Regjerningen tolkning av de nye retningslinjene finner dere på REGJERINGEN. Siste oppdatering fra Helsedirektoratet er at innholdet i begrepet «fastmonterte seter» enda ikke er avklart. Vi har inntil de nye forskriftene og avklaringen rundtinnholdet av begrepet «fastmonterte seter» er på plass ikke oppdatert vår veileder, men har nå lagt ut følgende informasjon på vår NETTSIDE

Oppdatert 6. november 2020
Myndighetene har varslet at en endring av Covid-19-forskriftens § 13 skulle komme i dag 6.11 . Arbeidet er noe forsinket fordi man arbeider med å klargjøre begrepene fastmonterte seter og fast seteplassering. Dette er spørsmål mange av forståelige grunner er opptatt av. Ettersom endringene først trer i kraft mandag 11. november kl. 00.00, kan gudstjenester foreløpig  gjennomføres i tråd med gjeldende forskrift og etter den smittevernveilederen som Norges Kristne Råd har utarbeidet.  En endret smittevernveileder vil bli publisert så snart som mulig etter at myndighetene har publisert forskriftsendringen med tilhørende avklaring omkring de nevnte begreper.

Anbefalinger

Norges kristne råd anbefaler også at arrangørene har møteverter som leder deltakerne til anviste plasser. Ettersom medlemmer av samme husstand kan sitte ved siden av hverandre, mens deltakere for øvrig må ha minimum ett sete mellom seg og øvrige deltakere, kan dette være en hensiktsmessig måte å ha kontroll med at avstandskravene overholdes.

Videre anbefaler vi at arrangørene sørger for at gudstjenestedeltakerne forlater kirkesalen og kirkebygningen på en ordnet måte uten opphopning av deltakere i gang eller foajé.  På grunn av økt smittespredning i befolkningen ber vi også kirker og menigheter vurdere nøye nødvendigheten av kirkekaffe og servering som innebærer noen utfordringer med hensyn til å overholdelse av avstandsreglene.

I tillegg har myndighetene påpekt at det er viktig med begrenset aktivitet; ha få nærkontakter, unngå unødvendig reisevirksomhet og liten sosial kontakt. Det betyr at det er lurt å tenke seg om i forohld  til hvilke aktivitetr en gjennomfører, om en skal ha kirkekaffe, og i tilfelle hvordan den skal gjennomføres, om en skal ha nattverd m.m. I alle disse vurderingerne er det viktig å se på antall nærkontakter, mulighet for tilstrekkelig smittevern, og vurdering i forhold til risikogrupper. Husk også at alle vårekirkegjester står i relasjon til andre mennesker. 

Dessuten, det er store lokale forskjeller, både i smittespredning og i restriksjoner. Vi kan derfor ikke gi entydlige råd for alle, men minner om noen av de viktige punktene å forholde seg til, og regner med at hver av dere er i stand til å gjøre de endelige vurderingene.

Ved spørsmål er det bare å ta kontakt, så skal vi se hva vi finner ut av sammen!

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone