Høringssvar forslag til forskrifter til trossamfunnsloven

Til informasjon deler vi NKR sitt høringssvar til forskrifter til den nye trossamfunnsloven.

Kirkesamfunnene og de Norges kristne råd er blant høringsinstansene for ny trossamfunnslov.  Som en orientering til våre menigheter informerer vi om høringssvaret Norges kristne råd har sendt inn.

Høringssvaret bygger på behandling i Religionspolitisk utvalg i juni, samt tilbakemeldinger fra flere av medlemskirkene nå etter ferien. Høringssvaret er godkjent av AU.  Selve forskriften med høringsbrev og prosedyrer for å svare, finner dere her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing6/id2704021/  Fristen er 10.september. Har dere spørsmål knyttet til forslag til forskrift eller høringssvaret kan dere kontakte spesialrådgiver Dag Nygård.

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone