menighetsrådgiverne starter opp 1. februar

Dag Eivind Noreid, Atle H. Eidem og Agnar Sæli starter opp som menighetsrådgivere 1. februar. Dag Eivind med fokus på Vest- og Sørlandet, mens Atle og Agnar skal arbeide på Østlandet.

Baptistsamfunnet har i løpet av 2018 jobbet med etablering av en stab menighetsrådgivere. Det er en drøm vi har hatt i mange år, som vi nå ser en mulighet for å realisere. Tidlig på 2000‐tallet jobbet vi med de samme tankene, men måtte da legge dette til side for å møte strømmen av nye menigheter med annen enn norsk-kulturell bakgrunn.

Nå er vi imidlertid der at vi også må gjøre mer for å ivareta de tradisjonelle norske menighetene, samtidig som oppfølgingen av det flerkulturelle miljøet krever en mindre arbeidsinnsats enn det gjorde i noen år. Vi har gjort en omprioritering av stillingen som Integrasjonsleder til menighetsrådgiver. Dag Eivind Noreid fra Sandnes er ansatt i et vikariat i 50 % stilling i resten av tiden Mette Marie Hebnes har permisjon (ut juli 2020). Hans virkefelt  vil være Vest- og Sørlandet.

Avtalen der vi leide inn Truls Åkerlund og Bente Sandtorp som menighetsveiledere fra Høyskolen for Ledelse og Teologi opphørte i fjor sommer, og vi bruker frigjorte midler til nye menighetsrådgivere. Vi har ansatt Atle Eidem og Agnar Sæli i 25 % stilling hver i et ettårig engasjement. Deres virkefelt vil være Østlandet, med et særlig fokus på Oslo-regionen.

For å dekke inn behovet i Midt‐Norge har Roger Dahl fått en endring i ansvarsområder, og i Nord‐Norge har vi gjennom mange år hatt et samarbeid rundt menighetskontakt og rådgivning med Hermod Bakkevoll. Integrasjonspastor Peter Ngaidam vil fortsatt arbeide
mot hele landet, og vil arbeide i nært samarbeid med menighetsrådgiverne.

Roger Dahl vil, som ansvarlig for strategiområdet menighetsutvikling, koordinere og lede arbeidet som gjøres. DIsse seks vil utgjøre et team med felles møtepunkter underveis (i hovedsak elektronisk), og en vil kunne utfylle hverandre med spisskompetansen den enkelte
har. Det betyr at de ulike regionale avgrensningene ikke vil være absolutter.

Våre tre nye medarbeidere starter opp 1. februar. I ansvarsområdet til menighetsrådgiverne ligger å være førstelinje mellom menighetene og kirkesamfunnet, være pådrivere for endringsprosesser, være rådgivere, bidra til regionale fellesskap, sikre en god personaloppfølging og være samtalepartner for ansatte, og i tillegg, i den grad det er naturlig, kunne avhjelpe pastorale behov i menighetene og bidra til å løse konflikter.

Funksjonen som menighetsrådgiver går inn som en del av Baptistsammets stab med unntak av ansvaret for menighetene i Nord-Norge, som ivaretas av Hermod Bakkevoll, som blir koblet opp mot teamets arbeidsfellesskap, men han vil fortsatt være ansatte av Baptist Nord. Denne stillingen finansieres som et spleiselag mellom menighetene i de tre nordligste fylkene, samt et tilskudd fra Baptistsamfunnet.

Menighetsrådgiverne med hovedansvar i Sør-Norge vil i første omgang finansieres over Baptistsaamfunnets lønnsbudsjett, og inndekning for lønningene finnes i omrprioriteringene som er gjort. Vi vil likevel legge opp til at deler av arbeidsoppgavene overfor menighetene vil være betalte tjenester.

I 2019 vil dette dreie seg om:

  • Situasjonene der en menighet inngår en avtale om oppfølging/veiledning over tid. For eksempel om en ønsker at menighetsrådgiveren skal følge en prosess, enten det er en levende tro prosess, det er en strategiprosess eller andre prosesser der er nyttig og hensiktsmessig med ekstra støtte.
  • Rene pastorale tjenester, som forkynneroppdrag, bistand til kirkelige handlinger som bryllup/begravelse, o.l.
  • Sjelesorg/mentor/veiledningsavtaler med pastorer/ledere

Menighetsrådgiverne vil inngå avtaler om disse tjenestene, som vi mener er betalbare, og menighetene vil bli fakturert halvårlig fra Baptistsamfunnet. Vi vil komme tilbake med satser for ulike oppdrag.

Brukerbetalingen er viktig av flere grunner. For det første tror vi det er mer forpliktende å følge opp sin del av prosesser for menighetene om en kjøper en tjeneste. For det andre er finansieringen av ordningen ganske knapp, og i påvente av ny kirkelov kan vi heller ikke vite helt hvordan de økonomiske rammene blir videre. For det tredje vil en brukerfinansiering kunne sikre, og kanskje før til en utvidelse av stillingsrammene.

Utover funksjonene ovenfor vil meighetsrådgiverne ha et ansvar for å holde kontakt med de enkelte menighetene.

 

 

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone